Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  1. zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
  2. zgłosić się telefonicznie 25 757 61 47
  3. zgłosić się e-mailowo: ops@opskaluszyn.pl

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus


Duże rodziny mogą zaoszczędzić nawet 3 tys. złotych na rachunkach za prąd dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej.
Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny i złożenie oświadczenia do 30 czerwca w PGE.

➡️ Jak założyć KDR ❓
Szczegóły na stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne 
Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć w OPS Kałuszyn.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-administracyjnych 

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Planowane rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj 2023 r.

Informacja o warunkach pracy:
1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
2. Bezpośredni kontakt z klientem.
3. Praca biurowa z obsługą komputera.
4. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2020 Plus. Jest to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Czas realizacji: grudzień 2022 r. - maj 2023 r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
• 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
1. zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
2. zgłosić się telefonicznie 25 757 61 47,
3. zgłosić się e-mailowo: ops@opskaluszyn.pl
w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Współpracujemy z Bankiem Żywności w Siedlcach

Do Pobrania:
Skierowanie POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Informacje o programie

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

 

21 grudnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) na mocy, której można uzyskać refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z tytułu używania paliw gazowych do celów grzewczych.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem. Można się o nią ubiegać już po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby/ gospodarstwa domowe, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. używają paliw gazowych do celów grzewczych. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowego głównego źródła ogrzewania zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
  2. poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury (osoba na którą wystawiona jest faktura).
  3. spełniają następujące kryteria dochodowe wynoszące:
    • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
    • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
Czytaj więcej