21 grudnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) na mocy, której można uzyskać refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z tytułu używania paliw gazowych do celów grzewczych.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem. Można się o nią ubiegać już po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby/ gospodarstwa domowe, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. używają paliw gazowych do celów grzewczych. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowego głównego źródła ogrzewania zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
  2. poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury (osoba na którą wystawiona jest faktura).
  3. spełniają następujące kryteria dochodowe wynoszące:
    • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
    • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
Czytaj więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zamieszcza zapytanie ofertowe na realizację usługi "opieki na odległość" w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.
Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty mozna pobrać poniżej.


Termin składania ofert: 17 marca 2023r. do godz 15:30

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 Klauzula informacyjna

 

Aktualizacja 22.03.2023
Informacja o wyborze oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-administracyjnych 

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Planowane rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj 2023 r.

Informacja o warunkach pracy:
1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
2. Bezpośredni kontakt z klientem.
3. Praca biurowa z obsługą komputera.
4. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2020 Plus. Jest to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Czas realizacji: grudzień 2022 r. - maj 2023 r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
• 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
1. zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
2. zgłosić się telefonicznie 25 757 61 47,
3. zgłosić się e-mailowo: ops@opskaluszyn.pl
w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Współpracujemy z Bankiem Żywności w Siedlcach

Do Pobrania:
Skierowanie POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Informacje o programie

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023”, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.
Program skierowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Gminy Kałuszyn, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, poprzez wyposażenie Seniorów biorących udział w programie w opaski bezpieczeństwa wraz z systemem bieżącego monitorowania stanu zdrowia Seniora w miejscu jego zamieszkania. Opaska bezpieczeństwa dzięki połączeniu z działającym całodobowo centrum obsługi pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Zgłoszenia do 20 marca 2023 r.
Liczba miejsc ograniczona !!!
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Kałuszyn do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kałuszynie pod numer tel. (25) 75 76 147 lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 20.