Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  1. zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
  2. zgłosić się telefonicznie 25 757 61 47
  3. zgłosić się e-mailowo: ops@opskaluszyn.pl

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Pomoc prawna - wzory pism

Fundacja Inter Vivos oraz Powiat Miński zaprasza do skorzystania z bazy 24 wzorów pism dotyczące 4 zakresów: prawa rodzinnego, prawa osób niepełnosprawnych, prawa podatkowego i prawa nieruchomości, które zostały  opracowane w oparciu o analizę problemów, zgłaszanych przez mieszkańców powiatu, korzystających z porad w punktach pomocy prawnej.

Materiały są dostępne do pobrania na stronie internetowej Fundacji: https://www.fundacjaiv.pl/powiat-minski-2023 

Tarcza Solidarnościowa dla dużych rodzin


Duże rodziny mogą zaoszczędzić nawet 3 tys. złotych na rachunkach za prąd dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej.
Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny i złożenie oświadczenia do 30 czerwca w PGE.

➡️ Jak założyć KDR ❓
Szczegóły na stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne 
Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć w OPS Kałuszyn.

Nabór na stanowisko pracy ds. finansowo-administracyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-administracyjnych 

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Planowane rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj 2023 r.

Informacja o warunkach pracy:
1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
2. Bezpośredni kontakt z klientem.
3. Praca biurowa z obsługą komputera.
4. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023 r.

21 grudnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) na mocy, której można uzyskać refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z tytułu używania paliw gazowych do celów grzewczych.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem. Można się o nią ubiegać już po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby/ gospodarstwa domowe, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. używają paliw gazowych do celów grzewczych. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowego głównego źródła ogrzewania zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
  2. poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury (osoba na którą wystawiona jest faktura).
  3. spełniają następujące kryteria dochodowe wynoszące:
    • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
    • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
Czytaj więcej