Zmiany w dodatku węglowym i dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Informujemy, że dnia 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967). Powyższa ustawa wprowadza istotne zmiany w ustawie o dodatku węglowym oraz nowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, pomoc dla odbiorców systemowego ciepła oraz podmiotów wrażliwych.
Najważniejsze zmiany dotyczące dodatku węglowego:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”.
  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • dodatek węglowy przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  • dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).
Czytaj więcej

Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Nr OKO.077.31.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do prowadzenia postępowań w sprawach dot. dodatku węglowego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Kałuszyn i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.
Gmina Kałuszyn złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie rządowej oraz w wersji PDF pod artykułem.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Czytaj więcej

GMINNY PUNKT POMOCY

 Bardzo cieszy nas aktywność naszych mieszkańców w organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ważne jednak, by pomoc tę dobrze przygotować, korzystając z informacji instytucji zarówno publicznych, jak i organizacji społecznych organizujących pomoc i znających aktualne potrzeby w tym zakresie.

Gmina Kałuszyn w związku z sytuacją na Ukrainie podejmuje również własne działania ukierunkowane na niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. Żeby ta pomoc była skuteczna należy skoordynować wszystkie działania.

Wszyscy mieszkańcy z terenu naszej gminy, którzy przyjęli prywatnie pod swój dach lub zorganizowały noclegi dla przybyszów z Ukrainy - przekraczających granicę po dniu 24 lutego br.-  zobowiązani są do dokonania zgłoszenia tych osób (podając liczbę, narodowość, płeć i wiek oraz adres zakwaterowania):

Urząd Miejski w Kałuszynie osobiście (ul. Pocztowa 1) lub dzwoniąc pod numery telefonów 607-145-339, 25 7576618 w. 17, 25 7576188 w.17 (p. Ewelina Jasińska).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 lub pod nr tel. 25 7576147.  Po dokonaniu rejestracji możliwe będzie otrzymanie bezpłatnej pomocy w zakresie:

  1. Uzyskania pomocy medycznej w POZ w Kałuszynie, w tym możliwości zaszczepienia się.
  2. Odebrania artykułów żywnościowych i środków chemicznych oraz ubrań z Gminnego Punktu Pomocowego.
  3. Zapewnienia przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkolnych.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Informujemy także, że na terenie gminy działa punkt pomocowy, do którego można dostarczać wskazane poniżej artykuły i produkty.

Dodatkowo Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie prowadzi zbiórkę leków i artykułów medycznych.

Ponadto pomioty, które prowadzą działalność hotelarsko-gastronomiczną i chciałyby przyjąć do swoich obiektów mieszkańców Ukrainy mają możliwość ubiegania się o uzyskanie refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia tych osób w wysokości 120 zł/os.dzień, po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w tym zakresie. Szczegóły uzyskania refundacji przekazane zostaną w późniejszym terminie po opublikowaniu stosownych przepisów.

Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są również na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców Wojewody Mazowieckiego po adresem: http://www.gov.pl/web/udsc/ukraina oraz przez cała dobę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonów: 22 595 13 00 22 595 13 01.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60