Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W związku z powyższym, rozpoczynamy przyjmowanie wniosków.

Wniosek: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59 

Więcej informacji:
https://samorzad.gov.pl/web/ops-wicko/dodatek-oslonowy-edycja-2024 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, iż rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (POPŻ) - pod nazwą Podprogram 2023. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania (w przypadku osób, które w ostatnim okresie nie korzystały z pomocy OPS). Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane będą od dnia 2 stycznia 2024 r. przez pracowników socjalnych OPS w dniach i godzinach pracy Ośrodka.
Głównym celem programu jest udzielenie osobom potrzebującym pomocy w formie paczek żywnościowych.
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej wynosi:
• 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.
Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?
Osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność), których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.