Wnioski na okres zasiłkowy 2023/2024

Od 1-go sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024.
Rodziny pragnące zachować prawo do powyższych świadczeń mogą składać wymagane dokumenty zarówno drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl, jak i tradycyjnie, w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.
Aby nie stracić świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć najpóźniej do 31 października b.r., natomiast aby nie stracić zasiłku rodzinnego wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada b.r.
Z kolei ciągłość wypłaty świadczeń zapewnia złożenie wniosków do dnia 31 sierpnia 2023 r. Jeżeli wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października 2023r., wypłata zasiłku nastąpi do końca grudnia 2023 r.

Czytaj więcej

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie działa w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariat wg definicji Centrum Wolontariatu to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie”.
Kto może być wolontariuszem?

  1. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna.
  2. Wolontariusz to osoba, która nieodpłatnie i z własnej ochoty podejmuje działania społeczne w ramach zadań określonej instytucji czy organizacji.
  3. Wolontariuszem można zostać niezależnie od wieku, płci, rasy, narodowości, wykształcenia, wyznania itp., należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Aby wolontariuszem mogła zostać osoba niepełnoletnia, potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego, który w imieniu wolontariusza podpisuje odpowiednie porozumienie/umowę mające na celu regulację podejmowanych zadań.

Ośrodki pomocy społecznej to miejsca, gdzie w sposób naturalny spotykają się osoby potrzebujące pomocy z osobami, które chcą pomagać. Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym, bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej mają, niespotykaną w innych organizacjach – możliwość szerokiego pola do działania. Mogą zajmować się dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnością. Mogą podejmować pracę z grupą osób, a także indywidualnie, mogą także włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

Czytaj więcej

Informacja o rozpoczęciu dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 PLUS

Informujemy, iż rozpoczęcie dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dn. 14.06.2023 – 16.06.2023 r. w magazynie mieszczącym się Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 20.

Informacja o dystrybucji

Informacja o odbiorze żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Informujemy, iż dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dn. 14.06.2023 - 16.06.2023 r. w magazynie mieszczącym się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 20.

Informacja o dystrybucji

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  1. zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
  2. zgłosić się telefonicznie 25 757 61 47
  3. zgłosić się e-mailowo: ops@opskaluszyn.pl

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus