Informacja Kierownika OPS w Kałuszynie

Kieronik OPS informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Na podstawie art. 25 ust. 2, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Nr OKO.077.39.2022 z dnia 20 września 2022 r. udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do prowadzenia postępowań w sprawach wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, złożonych od dnia 21 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków dla gospodarstwa domowych jest zadaniem zleconym Gminie Kałuszyn i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego. Gmina Kałuszyn złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstwa domowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstwa domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

Zmiany w dodatku węglowym i dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Informujemy, że dnia 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967). Powyższa ustawa wprowadza istotne zmiany w ustawie o dodatku węglowym oraz nowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, pomoc dla odbiorców systemowego ciepła oraz podmiotów wrażliwych.
Najważniejsze zmiany dotyczące dodatku węglowego:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”.
  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • dodatek węglowy przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  • dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).
Czytaj więcej

Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Nr OKO.077.31.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do prowadzenia postępowań w sprawach dot. dodatku węglowego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Kałuszyn i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.
Gmina Kałuszyn złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie rządowej oraz w wersji PDF pod artykułem.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Czytaj więcej