Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zamieszcza zapytanie ofertowe na realizację usługi "opieki na odległość" w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.
Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty mozna pobrać poniżej.


Termin składania ofert: 17 marca 2023r. do godz 15:30

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 Klauzula informacyjna

 

Aktualizacja 22.03.2023
Informacja o wyborze oferty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2021 Plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2020 Plus. Jest to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Czas realizacji: grudzień 2022 r. - maj 2023 r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
• 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
1. zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
2. zgłosić się telefonicznie 25 757 61 47,
3. zgłosić się e-mailowo: ops@opskaluszyn.pl
w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Współpracujemy z Bankiem Żywności w Siedlcach

Do Pobrania:
Skierowanie POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Informacje o programie

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

 

Informacja POPŻ 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.
Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.
Zmiany od 2023 r. dla nowych emerytów i rencistów
Nowy rok to również zmiany odnośnie do legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Osoby te otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Będzie można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty” 
Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, powinni złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS na formularzu ERL.
mLegitymacja – nowa forma, te same uprawnienia
mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.
Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.
• Informacje o mLegitymacji na www.gov.pl
Instrukcja jak dodać Legitymację emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel
• Jak dodać legitymację emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel? - YouTube
Więcej informacji na stronie zus.pl: mLegitymacja - ZUS