Rodzina - 500 plus

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500 plus) na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wniosek należy złożyć do ZUS

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 30 kwietnia 2023 r., to ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 30 czerwca 2023 r
Ważne: wniosek do ZUS składamy wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Korpus wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023”, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.
Program skierowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Gminy Kałuszyn, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, poprzez wyposażenie Seniorów biorących udział w programie w opaski bezpieczeństwa wraz z systemem bieżącego monitorowania stanu zdrowia Seniora w miejscu jego zamieszkania. Opaska bezpieczeństwa dzięki połączeniu z działającym całodobowo centrum obsługi pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Zgłoszenia do 20 marca 2023 r.
Liczba miejsc ograniczona !!!
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Kałuszyn do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kałuszynie pod numer tel. (25) 75 76 147 lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 20.

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownik klubu „senior+” w Kałuszynie.

 

Wymiar czasu pracy – ¾ etatu.

Rodzaj zatrudnienia – umowa zlecenie

Planowane rozpoczęcie pracy: luty/marzec 2023 r.

Informacja o warunkach pracy:
1. Miejsce pracy: Klub Senior + w Kałuszynie,
2. Praca w środowisku.
3. Bezpośredni kontakt z klientem.
4. Praca biurowa z obsługą komputera.
5. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Czytaj więcej

Informacja Kierownika OPS w Kałuszynie

Kieronik OPS informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Na podstawie art. 25 ust. 2, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Nr OKO.077.39.2022 z dnia 20 września 2022 r. udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do prowadzenia postępowań w sprawach wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, złożonych od dnia 21 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków dla gospodarstwa domowych jest zadaniem zleconym Gminie Kałuszyn i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego. Gmina Kałuszyn złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstwa domowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstwa domowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

Zmiany w dodatku węglowym i dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Informujemy, że dnia 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967). Powyższa ustawa wprowadza istotne zmiany w ustawie o dodatku węglowym oraz nowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, pomoc dla odbiorców systemowego ciepła oraz podmiotów wrażliwych.
Najważniejsze zmiany dotyczące dodatku węglowego:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”.
  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • dodatek węglowy przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  • dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).
Czytaj więcej