Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia Nr OKO.077.31.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do prowadzenia postępowań w sprawach dot. dodatku węglowego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Kałuszyn i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.
Gmina Kałuszyn złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie rządowej oraz w wersji PDF pod artykułem.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Czytaj więcej

GMINNY PUNKT POMOCY

 Bardzo cieszy nas aktywność naszych mieszkańców w organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ważne jednak, by pomoc tę dobrze przygotować, korzystając z informacji instytucji zarówno publicznych, jak i organizacji społecznych organizujących pomoc i znających aktualne potrzeby w tym zakresie.

Gmina Kałuszyn w związku z sytuacją na Ukrainie podejmuje również własne działania ukierunkowane na niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. Żeby ta pomoc była skuteczna należy skoordynować wszystkie działania.

Wszyscy mieszkańcy z terenu naszej gminy, którzy przyjęli prywatnie pod swój dach lub zorganizowały noclegi dla przybyszów z Ukrainy - przekraczających granicę po dniu 24 lutego br.-  zobowiązani są do dokonania zgłoszenia tych osób (podając liczbę, narodowość, płeć i wiek oraz adres zakwaterowania):

Urząd Miejski w Kałuszynie osobiście (ul. Pocztowa 1) lub dzwoniąc pod numery telefonów 607-145-339, 25 7576618 w. 17, 25 7576188 w.17 (p. Ewelina Jasińska).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 lub pod nr tel. 25 7576147.  Po dokonaniu rejestracji możliwe będzie otrzymanie bezpłatnej pomocy w zakresie:

  1. Uzyskania pomocy medycznej w POZ w Kałuszynie, w tym możliwości zaszczepienia się.
  2. Odebrania artykułów żywnościowych i środków chemicznych oraz ubrań z Gminnego Punktu Pomocowego.
  3. Zapewnienia przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkolnych.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Informujemy także, że na terenie gminy działa punkt pomocowy, do którego można dostarczać wskazane poniżej artykuły i produkty.

Dodatkowo Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie prowadzi zbiórkę leków i artykułów medycznych.

Ponadto pomioty, które prowadzą działalność hotelarsko-gastronomiczną i chciałyby przyjąć do swoich obiektów mieszkańców Ukrainy mają możliwość ubiegania się o uzyskanie refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia tych osób w wysokości 120 zł/os.dzień, po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w tym zakresie. Szczegóły uzyskania refundacji przekazane zostaną w późniejszym terminie po opublikowaniu stosownych przepisów.

Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są również na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców Wojewody Mazowieckiego po adresem: http://www.gov.pl/web/udsc/ukraina oraz przez cała dobę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonów: 22 595 13 00 22 595 13 01.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60