Realizacja kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, iż rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (POPŻ) - pod nazwą Podprogram 2023. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania (w przypadku osób, które w ostatnim okresie nie korzystały z pomocy OPS). Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane będą od dnia 2 stycznia 2024 r. przez pracowników socjalnych OPS w dniach i godzinach pracy Ośrodka.
Głównym celem programu jest udzielenie osobom potrzebującym pomocy w formie paczek żywnościowych.
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej wynosi:
• 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.
Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?
Osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność), których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

 

Ustawa o świadczeniu wspierającym

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawania i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby
z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Przeczytaj więcej

POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 250 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 4,04160 ton żywności w formie 250 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 19 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.