Świadczenia rodzinne

Zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom,
 2. jednemu z rodziców,
 3. opiekunowi prawnemu dziecka,
 4. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 5. osobie uczącej się (osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie ma możliwości pozostania na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyroku sądowego lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Co istotne, zasiłek rodzinny przysługuje wyżej wymienionym osobom przez określony czas, tj. do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2.  nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się najbiedniejsze rodziny. Podstawowym warunkiem przyznania zasiłku jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje bowiem osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza ustawowych kwot.

Zasiłek rodzinny od 1 listopada 2019 r będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim, tj.:

 1. 674 zł (na osobę w rodzinie),
 2. 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwał, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 4. członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej,
 5. osoba samotnie wychowująca dziecko nie otrzymała alimentów na rzecz dziecka. Jednakże otrzyma zasiłek gdy rodzice lub jedno z rodziców nie żyje
 6. ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - wynosi 1000,00 zł;
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wynosi 400,00 zł miesięcznie;
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - wynosi 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wynosi: 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 7. 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
 8. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - wynosi 100,00 zł na dziecko