Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.Zapomoga przysługuje matce, lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922, 00 zł.

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie dwunastu miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek musi zawierać nr pesel dziecka.

Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do wniosku o jednorazową zapomogę dołącza się  następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety  pod opieką medyczną nie później niż od  10 tygodnia ciąży do porodu ( wyłącznie  na druku określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży Dz. U. z 2010r. Nr 183, poz.1234). Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
  2. jeżeli ojciec dziecka jest nieznany zupełny odpis aktu urodzenia
  3. oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych członków rodziny ( w przypadku ich posiadania )
  4. oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej ( w przypadku emeryta, rencisty )
  5. w przypadku dziecka objętego opieką prawną należy dołączyć postanowienie lub wyrok sądu