Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023 r.

21 grudnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) na mocy, której można uzyskać refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z tytułu używania paliw gazowych do celów grzewczych.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem. Można się o nią ubiegać już po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby/ gospodarstwa domowe, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. używają paliw gazowych do celów grzewczych. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowego głównego źródła ogrzewania zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
 2. poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury (osoba na którą wystawiona jest faktura).
 3. spełniają następujące kryteria dochodowe wynoszące:
  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

Podstawowe zasady ustalania dochodu:
Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 1. od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku
 2. od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.
Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:

 1. dowód zasądzenia alimentów,
 2. informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
 3. informacje o przyznanym stypendium,
 4. informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

Terminy składania wniosków:

 1. do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 2. po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, co oznacza, że składany wniosek może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wnioski można składać w formie:

 1. tradycyjnej (na piśmie) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez platformę ePuap. Wniosek elektroniczny opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym).
 3. przy użyciu aplikacji mObywatel. Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Wniosek można pobrać poniżej lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 1. fakturę VAT dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne, (faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Wniosek o wyplatę refundacji podatku VAT
Klauzula informacyjna

Pobierz poradnik jak wypełnić wniosek [prezentacja Powerpoiint]