Od 1-go sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024.
Rodziny pragnące zachować prawo do powyższych świadczeń mogą składać wymagane dokumenty zarówno drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl, jak i tradycyjnie, w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.
Aby nie stracić świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć najpóźniej do 31 października b.r., natomiast aby nie stracić zasiłku rodzinnego wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada b.r.
Z kolei ciągłość wypłaty świadczeń zapewnia złożenie wniosków do dnia 31 sierpnia 2023 r. Jeżeli wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października 2023r., wypłata zasiłku nastąpi do końca grudnia 2023 r.

Czytaj więcej

Kierownik OPS Kałuszyn ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Szczegóły na stronie BIPu Ośrodka 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 26 września do 06 października 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Kałuszyn.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

Ankieta

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie działa w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariat wg definicji Centrum Wolontariatu to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie”.
Kto może być wolontariuszem?

  1. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna.
  2. Wolontariusz to osoba, która nieodpłatnie i z własnej ochoty podejmuje działania społeczne w ramach zadań określonej instytucji czy organizacji.
  3. Wolontariuszem można zostać niezależnie od wieku, płci, rasy, narodowości, wykształcenia, wyznania itp., należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Aby wolontariuszem mogła zostać osoba niepełnoletnia, potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego, który w imieniu wolontariusza podpisuje odpowiednie porozumienie/umowę mające na celu regulację podejmowanych zadań.

Ośrodki pomocy społecznej to miejsca, gdzie w sposób naturalny spotykają się osoby potrzebujące pomocy z osobami, które chcą pomagać. Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym, bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej mają, niespotykaną w innych organizacjach – możliwość szerokiego pola do działania. Mogą zajmować się dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnością. Mogą podejmować pracę z grupą osób, a także indywidualnie, mogą także włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

Czytaj więcej