Bon energetyczny 2024

W drugiej połowie 2024 roku na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, uruchomione zostanie kolejne wsparcie dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach.
Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym w związku ze wzrostem cen energii od 01.07.2024 roku.
Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r.

Obowiązywać będą dwa progi dochodowe:

  1. do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych
  2. do 1700 zł dla gospodarstw wieloosobowych

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym i będzie wynosić od 300 zł do 600 zł. Gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł), pod warunkiem, że główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny) i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji
-  na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska zobacz więcej
-  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, ul. Wojska Polskiego 20
-  pod numerem telefonu 25 757 61 47, wew. 33

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025r.
Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców - w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca 2024 roku zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Osoby goszczące będą mogły składać wniioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca 2024r. kosztów zakwaterwoania i wyżywienia uchodźców do końca lipca. Wnioski złożóne w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu w życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Numer telefonu infolinii w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dedykowany dla osób poszukujących zakwaterowania:  987 (czynny całodobowo)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Szanowni Państwo,
rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie osobiście w godzinach pracy placówki, telefonicznie pod numerem telefonu 25 757 61 47, wew. 44 lub mailowo ops@opskaluszyn.pl

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie wydawania żywności.