Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.opskaluszyn.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 30 grudnia 2020r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21 kwietnia 2023r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie jest zgodna w następujących obszarach (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami): podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony.
Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 27 kwietnia 2023r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Ewa Dobrzyńska e.dobrzynska@opskaluszyn.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Ośrodka: 25 757 61 47.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie, ul. Wojska Polskiego 20, 05–310 Kałuszyn
W bliskim otoczeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie znajdują się 2 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Winda dla osób niepełnosprawnych.
Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Korytarz dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.