Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie działa w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariat wg definicji Centrum Wolontariatu to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie”.
Kto może być wolontariuszem?

  1. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna.
  2. Wolontariusz to osoba, która nieodpłatnie i z własnej ochoty podejmuje działania społeczne w ramach zadań określonej instytucji czy organizacji.
  3. Wolontariuszem można zostać niezależnie od wieku, płci, rasy, narodowości, wykształcenia, wyznania itp., należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Aby wolontariuszem mogła zostać osoba niepełnoletnia, potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego, który w imieniu wolontariusza podpisuje odpowiednie porozumienie/umowę mające na celu regulację podejmowanych zadań.

Ośrodki pomocy społecznej to miejsca, gdzie w sposób naturalny spotykają się osoby potrzebujące pomocy z osobami, które chcą pomagać. Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie ma na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym, bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze, którzy chcą podejmować działania społeczne w instytucjach pomocy społecznej mają, niespotykaną w innych organizacjach – możliwość szerokiego pola do działania. Mogą zajmować się dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnością. Mogą podejmować pracę z grupą osób, a także indywidualnie, mogą także włączać się w organizację imprez okolicznościowych.


Kogo potrzebujemy?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie potrzebuje wolontariuszy między innymi do:

  1. indywidualnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, starszym, samotnym, tj. pomoc w sprzątaniu, zrobieniu zakupów, towarzyszeniu im, rozmowy z nimi, pomocy w wyjściu na spacer, czy też poczytaniu książki, gazety,
  2. pomocy dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji, ewentualnie nadrabianiu zaległości szkolnych, korepetycje z języków obcych.

Potrzebujesz wolontariusza?
Osoby, które potrzebują wolontariusza, proszone są o kontakt z koordynatorem wolontariatu. Koordynator ustali, do jakich zadań potrzebny jest wolontariusz i w miarę możliwości postara się dobrać wolontariusza, który pomoże nieodpłatnie.
Szczegółowych informacji na temat rodzaju i miejsca pomocy świadczonej przez wolontariuszy udziela koordynator wolontariatu.

UWAGA! Osoby oczekujące pomocy, jak również chętne do udzielania pomocy prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z koordynatorem wolontariatu.
Koordynator wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie: Ewa Dobrzyńska – tel. 25 757 61 47 wew. 22

Formularze

Formularz dla potrzebującego wsparcia

Formularz dla wolontariusza